PRIVACYVERKLARING

GeZu Impex B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel (en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u het gebruik van cookies en het soort cookies accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Als u deze website blijft bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we een andere methode hebben voorzien om cookies op onze website te accepteren. Als u het gebruik van deze cookies wilt weigeren, klikt u op de volgende link: http://gezu-impex.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode.

 

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.gezu-impex.nl..
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): GeZu Impex B.V., gevestigd aan Marten Frans Elkerboutlaan 28, 5626GG Eindhoven, KvK-nummer: 78655285.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - Inhoud van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

 

Artikel 4 - Beheer van de website

 

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van haar functionaliteiten ontstaat. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
 2. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet
 • voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van enige (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
 2. Indien de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle vervolgschade op u te (her) vorderen.

 

Artikel 6 - Definitie / verzameling / gebruik en delen van gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij verstrekken in het kader van: (1) onze dienstverlening aan u of uw bedrijf / organisatie (2) bezoek aan onze website: www.gezu-impex.nl en / of (3) het invullen van het contactformulier op onze website.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die direct of indirect betrekking hebben op jou als natuurlijk persoon / individu. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer (s), e-mailgegevens en dergelijke. De gegevens worden in verschillende vormen gevraagd: a) Contactformulier b) Verzend- en factuuradres tijdens het bestellen van een product C) Contactgegevens tijdens het bestellen van een product

In het kader hiervan vragen we om de meer gevoelige persoonsgegevens met ons te delen (om u bepaalde ondersteunende diensten en functionaliteiten zo effectief en persoonlijk mogelijk te kunnen aanbieden), we zullen altijd vooraf uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Dit is om ervoor te zorgen dat u ermee instemt dat wij deze persoonsgegevens mogen verwerken voor de doeleinden die wij u vooraf en duidelijk kenbaar zullen maken. Als het doel niet duidelijk is, kunt u ons altijd bereiken via een speciaal communicatiekanaal voor privacygerelateerde vragen op privacy@gezu-impex.nl.

GeZu Impex verzamelt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst of functionaliteit.

De verzamelde gegevens worden voor meerdere doeleinden verwerkt:

 • Het verlenen van diensten en het nakomen van onze verplichtingen (verwerking en verzending van producten) jegens u als individu of organisatie
 • Gepersonaliseerde aanbiedingen / gerichte advertenties
 • Om onze huidige en toekomstige producten (verder) te ontwikkelen en te verbeteren; Het koppelen en analyseren van cookies van onze website aan de bij ons bekende klantgegevens. Dit doen we om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren

GeZu Impex deelt uw persoonsgegevens met derden in de hieronder beschreven situaties met bijbehorende redenen:

 • Wanneer we wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om uw persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken.
 • Met partijen die GeZu Impex ondersteunen in onze dienstverlening. Deze partijen kunnen optreden als een zogenaamde "verwerker" in de zin van de AVG. Dit omvat partijen die ons ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van onze website (inclusief verzendpartner, e-mailsoftware, webanalysesoftware, marketing- en advertentieondersteuning). Maar denk ook aan partijen als onze accountant, juridische of andere adviseur (s), aan wie wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens moeten verstrekken (bijvoorbeeld bij het administreren of verlenen van juridische bijstand bij bijvoorbeeld een klacht of geschil) .
 • Sturen wij uw persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland, dan gebeurt dit alleen bij een ontvanger in een land dat naar het oordeel van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er met onder meer een (verwerkers) overeenkomst voor dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden en dat zij uw gegevens zullen verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor hun verwerkingstaak.

 

Artikel 7 - Uw rechten (Betrokkene) met betrekking tot Gegevens

 1. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@gezu-impex.nl of wij bieden ook een functionaliteit waarbij u zelf via uw cliëntinterface alle nodige acties kunt ondernemen om de aan ons verstrekte gegevens zelf op te halen, te wijzigen, te beperken en te verwijderen.
 3. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord en afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

 

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door GeZu Impex BV of een verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

 

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen, indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy@gezu-impex.nl.
 2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10 - Bewaring van gegevens

 

De verzamelde gegevens (rechtstreeks verzameld) worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet en de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Ook alle gegevens die door een derde partij (zoals het verkoopkanaal) worden verstrekt, worden bewaard volgens de richtlijnen van de derde partij.

 

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend als u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies en bieden wij u ook de mogelijkheid om te selecteren. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer details.

Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen we je uit om de volgende link te raadplegen: hier.

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd.

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 14 - Contact

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: privacy@gezu-impex.nl, 040-7620175.

Copyright © 2020-2021, Gezu Impex B.V. Alle rechten voorbehouden.
* Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen kunnen veranderen bij de kassa op basis van het factuuradres om te voldoen aan de nieuwe Europese E-commerce BTW-wetgeving 2021.